Gure esperientzia SKOLAEn; berdintasunerako hezten/Nuestra experiencia con SKOLAE, educando para la igualdad

Gure esperientzia SKOLAEn; berdintasunerako hezten
SKOLAE programaren helburua da genero berdintasunean edo hezkidetzan heztea,
eta ikusita azken egunetan zalantza eta ika-mika ugari sortu dela programaren
inguruan, zuekin partekatu nahi dugu gure esperientzia, izan ere iazko ikasturtean
zentro pilotua izan ginen programa hori inplementatzen.
UNESCOk bi lehentasun global ditu, eta horietako bat da genero berdintasunarena.
Konpromisoa du hezkuntza sistemetan genero berdintasuna sustatzeko, eta
konpromiso hori gauzatzea sistema horien bitartez, lehen hezkuntzatik hasi eta goi
mailako ikasketak bitartean, izan esparru formal edo ez formala, esku hartzeko esparru
guztietan, hasi azpiegituretan planifikaziotik eta bukatu hezitzaileen prestakuntzan.
Helburu hori lortzeko beharra jasotzen dute, bestalde, Europako, Estatuko eta
Nafarroako legediek. Ikasturte bukaeran izandako jardunaldietan SKOLAE programan
izan ginen 16 zentro pilotuek bizi izandako esperientziak partekatu genituen, eta
guztiok adierazi genuen asko ikasi genuela gure geletako errealitateetan nola bideratu
behar genituen gure asmoak.
Programak hiru jarduketa-eremutan eragiten du. Lehenengoa, irakaslegoaren
prestakuntza da. Arlo horrek ahalbidetzen du genero desberdintasuna betikotzen duten
mekanismo sozial eta kulturalak ulertzea, nahiz eta jakin gure gizartea berdintasunaren
alde agertzen dela, oro har. Bestalde, aditu talde baten aholkularitza teknikoari esker,
tresna egokiak eskaintzen dizkie irakasleei. Azkenik, gure hausnarketa pertsonala bera
ere sakondu egiten da, eta aukera ematen digu begirada berdintasunetik jartzeko.
Bigarren eremua familiak dira, eta horiek aukera daukate euren esperientziak
partekatzeko, prestakuntza jaso, edo, besterik ez bada ere, jakiteko berdintasuna nola
ari den lantzen eskolan.
Azkenik, hirugarren eremua ikasleekin egiten diren jardueretan oinarritzen da. Ikasleei
lagundu egiten diegu beren prozesu pertsonaletan, eta guri dagokigunez, baita
profesionaletan ere. Hainbat ekintza egiten ditugu ikasleak berdintasun eta elkarrekiko
errespetuan oinarritutako harremanak ezartzeko beharrezkoak diren gaitasunak
garatzen laguntzeko, askotariko eremuetan desberdintasunak antzemateko eta
garapen osoa ahalbidetzen diguten alternatiba pertsonal eta gizarte mailakoak
proposatzeko. Gelako ohiko ekintza eta edukiek berdintasuna transmititu dezaten ere
bada gure eginkizunetako bat. Guk egin nahi dugun lanketa sistematizatzeari esker,
lehen baino gehiago egiten ari gara, eta hobeto, izan ere aurrez ez zegoen
hezkidetzako programa espezifikorik.
Hona iritsita, eta badakigunez sare sozialetan eta hedabideetan SKOLAE
programaren inguruan hainbat sinesmen eta iritzi zabaldu direla, azalpen
batzuk eman nahi ditugu. Genero berdintasunetik sustatzen den Hezkuntza
afektibo-sexualak ez du bilatzen, maila nazionaleko komunikabideren batek bere
titularrean jaso duen moduan, 0 eta 6 urte bitarteko haurrek jolas sexual erotikoak egin
ditzaten inposatzea. Garapenaren psikologiatik neska eta mutilen prozesuak ulertzea
da kontua. Berdintasunerako hezkuntzaren kontrakoak diren zenbait pertsonak azken
asteetan planteatu dutenaren kontra, izan genituen ordu askotako formakuntzan eta
ikastetxe desberdinetako irakasleriarekin partekatutako hausnarketetan, inori ez
zitzaion bururatu ideia horren antzeko ezer. Aldi honetako ekintza hezigarriak badira,
adibidez, baten batek mutil edo neska bati gustuko ez duen zerbait egiten dionean “ez”
esaten ikastea, beren gorputzengatik sentitzen duten kuriositatea modu positiboan
ulertzea edo zaintzera jolastea libreki aukeratzea ahalbidetzen duten estereotipatu
gabeko materialekin. Iritzi aniztasuna eta gizarte bezala aurretik ditugun erronkei aurre
egiteko erabakiak hartzea errazten duten kritikek, kasu honetan berdintasunerako
hezkuntza, aberasgarriak eta beharrezkoak dira. Berdintasunaren aldeko neurriak
hartzea bermatzeko egiten den lana suntsitzea bilatzen duten kritikek ez digute
ekarpenik egiten.
Aita eta amek beren seme-alabak beraien sinesmenen arabera hezteko eskubidea ere
planteatu da, bai eta berdintasunerako hezkuntzak ekarriko lukeen ustezko
esku-hartzea edo injerentzia ere. Familiek aukera, balio eta sinesmen asko hautatu
ditzakete beren haurren hezkuntzan. Eskolak bere hezkuntza proiektuan edo irakasle
bakoitzak bere gelan, aukera pedagogiko asko hautatu eta zehaztu ditzake. Honek
guztiak, ezinbestean, bateragarria izan behar du izan haurtzaroaren eskubideekin.
Haur guztiek, izan neska izan mutil, eskubidea dute diren bezalakoak balora ditzagun,
eskubidea dute pertsona gisa esparru guztietan hezteko eta eskubidea dute garatzeko
bermatutako askatasun eta berdintasunean, eta hori guztia bermatu behar dute bai
gurasoek eta bai eskolak ere. Beraz, berdintasunerako hezkuntza erakundeei eta
familiei dagokigu, gure erantzukizuna da.
Berdintasuna, kasu honetan genero berdintasuna, pertsona eta instituzio bakoitza
inplikatzen duen bidea da, eremu anitzetan, ez bakarrik heziketa-eremuan, baina
ulertzen dugu honek gizarte garapenean funtsezko papera daukala.
Berdintasunean eta berdintasunerako ez heztearen ondorioak horren jasangaitzak
egiten zaizkigun datu eta albisteak dira: urtero beren bikote eta bikote ohiek hildako
hamarnaka emakume, tratu txar fisiko eta psikologikoa, eraso sexualak, homofobia,
soldata-arrakala, lanaren banaketa sexuala, emakumezkoen langabezia tasa altua…
edo, besterik gabe, ezin libreki hautatu, generoa tarteko, pertsona bakoitza zoriontsu
egiten duena.
Hezkuntza eremuan berdintasunerako lan egiteak gizarte justuago eta oparoago
baterantz joatea ahalbidetzen digu, non emakume nahiz gizonezkoak modu osoago
batean garatu gaitezkeen eta non gure bizi-aukerak askatasun gehiagorekin hartu
ditzakegun.

Nuestra experiencia con SKOLAE, educando para la igualdad

Ante las dudas y la polémica surgida en los últimos días en torno al programa SKOLAE,  cuyo objetivo es promover la educación en y para la igualdad de género o coeducación, queremos compartir nuestra experiencia como centro piloto el curso pasado.

La UNESCO plantea la igualdad de género como una de sus dos prioridades globales y se compromete a promover la igualdad de género en los sistemas educativos y mediante éstos, desde la primera infancia hasta la educación superior, en los contextos formal, no formal e informal y en todos los ámbitos de intervención, desde la planificación de la infraestructura hasta la formación de los docentes. Esta misma necesidad de trabajar para lograr este objetivo es recogida en las legislaciones europea, estatal y navarra. De acuerdo a las experiencias compartidas en las jornadas del cierre del curso, los 16 centros pilotos de Navarra que formamos parte el curso pasado del programa SKOLAE aprendimos mucho sobre cómo concretar las buenas intenciones en las diferentes realidades de nuestras aulas.

El programa incide en tres ámbitos distintos de actuación. El primero es la formación del profesorado, que nos permite, por un lado, entender los mecanismos sociales y culturales que perpetúan la desigualdad de género pese a vivir en una sociedad que se manifiesta ampliamente a favor de la igualdad. Por otro lado, ofrece herramientas concretas al profesorado, con el asesoramiento técnico de un grupo de expertas y expertos. Por último se facilita nuestra propia reflexión personal, para poder poner la mirada en el aula desde la igualdad.

El segundo ámbito son las familias, que pueden elegir si quieren compartir experiencias y opiniones, formarse o simplemente conocer cómo se está trabajando la igualdad en la escuela.

El tercer ámbito son las actividades con el alumnado, al que acompañamos en sus procesos personales y , en nuestro caso, también profesionales. Hacemos actividades específicas que ayudan al alumnado a desarrollar capacidades necesarias para establecer relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo, a detectar desigualdades en diversos ámbitos y a proponer alternativas personales y como sociedad que nos permitan desarrollarnos plenamente. También prestamos atención a que las actividades y contenidos habituales del aula transmitan esta igualdad. Gracias a sistematizar la manera en la que queremos trabajarla, lo estamos haciendo más y ,sobre todo, mejor que cuando no había un programa específico de coeducación.

Aquí queremos hacer algunas aclaraciones sobre ciertas creencias, referidas a las acciones del programa SKOLAE,  que están circulando en redes sociales y de las que casi todos los medios de comunicación han informado. La educación afectivo-sexual desde la igualdad de género no busca, como ha recogido en su titular algún medio de comunicación a nivel nacional, imponer que las niñas y niños de 0 a 6 años hagan juegos sexuales eróticos. Se trata de entender los procesos de los niños y niñas desde la psicología del desarrollo. Ni en las muchísimas horas de formación que tuvimos, ni en las reflexiones que compartimos el profesorado de los distintos centros, a nadie se le ocurrió algo semejante a esa idea y otras similares que, en las últimas semanas, han planteado algunas personas contrarias a la educación para la igualdad. Las acciones educativas en este período son, por ejemplo, aprender a decir “no” cuando alguien hace a un niño o niña algo que no le ha gustado, entender de manera positiva la curiosidad que sienten por sus cuerpos o jugar a cuidar con materiales no estereotipados que permitan elegir libremente. La diversidad de opiniones y las críticas que posibiliten tomar decisiones que como sociedad nos permitan afrontar los retos que tenemos por delante, en este caso la educación en y para la igualdad, son enriquecedoras y necesarias. Las críticas que buscan echar por tierra con falsedades el trabajo para garantizar que se tomen medidas en favor de la igualdad no nos aportan nada.

También se ha planteado el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos e hijas de acuerdo a sus creencias y la supuesta injerencia que la educación para la igualdad supondría al respecto. Las familias pueden elegir muchas opciones, valores y creencias en la educación de sus hijas e hijos. También la escuela, en su proyecto educativo, o cada docente, en su aula, pueden elegir y concretar muchas opciones pedagógicas. Todo esto ha de ser compatible con los derechos de la infancia. Los derechos de cada niña y niño a ser valorada y valorado tal como son, a una educación que abarque distintos ámbitos de su condición como persona y a desarrollarse en un ámbito de libertad e igualdad deben ser garantizados, tanto por los padres y madres como por la escuela. Por tanto, la educación en y para la igualdad nos compete tanto a las instituciones como a las familias, es nuestra responsabilidad.

La igualdad, en este caso la de género, es un camino que nos implica a cada persona y a cada institución, en ámbitos muy variados, no sólo el educativo, pero entendemos que éste tiene un papel esencial como motor del desarrollo social.  

Las consecuencias de no educar en y para la igualdad son los datos y noticias que tan insoportables se nos hacen: decenas de asesinadas por sus parejas y ex-parejas cada año, maltrato físico y psicológico, agresiones sexuales, homofobia, brecha salarial, división sexual del trabajo, alta tasa de paro femenina… o, simplemente, no poder elegir libremente, por razón de género, lo que a cada persona le hace feliz.

Trabajar en el ámbito educativo para la igualdad nos permite avanzar hacia una sociedad más justa y próspera y en la que tanto mujeres como hombres nos podemos desarrollar de manera más plena y tomar nuestras opciones vitales con más libertad.

Esta entrada fue publicada en Noticias Destacadas, Sin categoría. Guarda el enlace permanente.